Mercedes Benz CPH

Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE
Mercedes-Benz CPH A/S’ (“MB CPH”) almindelige salgs – og leveringsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for alle aftaler mellem MB CPH og kunden (“Kunden”) om køb af varer, herunder reservedele, og udførelse af serviceydelser, herunder reparation, vedligeholdelse og eftersyn (“Ydelsen”).

Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt, og de gælder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende og andre, og uanset om købet sker til eget brug eller mhp. videresalg/udleje.

 

2. Indgåelse af aftale om Ydelsen
En ordre binder først MB CPH, når Kunden har modtaget en aftale om Ydelsens omfang, fx på en skriftlig ordrebekræftelse, faktura eller på et arbejdskort underskrevet af MB CPH og Kunden.

Tilbud fra MB CPH er kun bindende for MB CPH ved modtagelse af overensstemmende accept fra Kunden inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse.

Er Ydelsen en reparation, er MB CPH dog ikke bundet af tilbuddet eller prisen på arbejdskortet, hvis der opstår uforudsete forhold ved reparationens art og omfang. I disse situationer vil arbejdet dog først fortsætte, når Kunden er blevet underrettet og har accepteret ændringerne til Ydelsen.

Undersøgelser med henblik på fejlfinding og reparation afregnes efter medgået tid, medmindre det viser sig, at reklamationen er omfattet af enten købeloven eller en af MB CPH afgivet garanti.

Er Ydelsen en reparation, er den ikke dækket af nogen garanti eller købeloven, medmindre dette skriftligt er aftalt af MB CPH, idet Ydelsen afregnes efter medgået tid og forbrug af reservedele mv.

 

3. KØBESUMMEN
Købesummen beregnes efter MB CPH’s gældende timepriser og standardtider eller efter faktisk medgået tid, når en standardtid ikke findes. Den endelige købesum, inkl. arbejdsløn, afgifter og købesummen for reservedele fremgår af faktura og ordrebekræftelse.

 

3.1 Købesummens betaling
Ydelsen skal betales kontant.

Medmindre den fulde købesum betales senest samtidig med udlevering af varer eller det køretøj, som Ydelsen er udført på, gælder følgende:

  • Ved levering af Ydelsen, har MB CPH ejendomsforbehold i varer der er omfattet af Ydelsen, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Indtil da må Kunden ikke videresælge, pantsætte, udleje, eller på anden måde disponere over varer omfattet af Ydelsen i strid med MB CPHs ejendomsforbehold.
  • Købesummen forrentes med Nationalbankens referencerente + 8 % p.a.
  • Kunden skal holde det køretøj, som Ydelsen er udført på, behørigt kaskoforsikret, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

Ved forsinket betaling kan MB CPH hæve aftalen om Ydelsen og andre aftaler mellem Kunden og MB CPH, hvis Kunden ikke betaler MB CPHs forfaldne tilgodehavender inden 5 hverdage fra modtagelsen af skriftligt påkrav.

MB CPH har tilbageholdsret i det køretøj, som Ydelsen er udført på, hvis Kunden ikke betaler i henhold til aftalen om Ydelsen.

 

4. LEVERING
Leveringstid fremgår af arbejdskort, ordrebekræftelse eller faktura. Leveringsstedet er det konkrete MB CPH salgssted, hvor Ydelsen er bestilt.

Udskiftede dele udleveres ikke til Kunden, og gemmes ikke af MB CPH, medmindre dette er skriftligt aftalt.

 

5. REKLAMATION
Reklamation til MB CPH skal ske, straks efter manglen er eller burde være konstateret, i forhold til erhvervskøb dog senest efter 8 dage. Reklamationen skal være skriftlig med angivelse af fakturanummer, dato for levering og beskrivelse af manglen.

I erhvervskøb gælder en absolut reklamationsfrist på 12 måneder efter levering.

Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder Kundens krav mod MB CPH.

I erhvervskøb og hvis Ydelsen består af en brugt vare, gælder der dog ikke nogen reklamationsret. Har Ydelsen en værdi på minimum kr. 30.000,00, gælder der dog 3 måneders reklamationsfrist.

 

6. RETURRET
Der ydes 30 dages returret regnet fra fakturadatoen, hvis det er skriftligt aftalt, og kun på normale lagervarer i ubrugt og ubeskadiget stand og i original emballage med kopi af fakturaen.

 

7. GARANTI
MB CPH har alene ydet garanti, i det omfang det fremgår af fakturaen, ordrebekræftelsen eller en garanti er udleveret særskilt. I forbrugerkøb berører eventuelle garantier ikke Kundens ufravigelige rettigheder efter købeloven.

 

8. BRUG AF KUNDEDATA
MB CPH registrerer og bruger oplysninger i fakturaen, arbejdskortet, ordrebekræftelsen og en eventuel finansieringsaftale/kontoaftale med Kunden, herunder oplysninger i den digitale servicebog. Oplysningerne kan deles af MB CPH og autoriserede Mercedes-Benz forhandlere/værksteder samt selskaber i Mercedes-Benz koncernen. Oplysningerne kan bruges til opfyldelse af Ydelsen og garantier mv., til markedsføring, til opdatering af den digitale servicebog og til kreditvurdering af Kunden.

Kunden kan altid henvende sig til MB CPH og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

 

9. ANSVARSFRASKRIVELSE
MB CPH er uden ansvar for forhold, som ligger uden for MB CPHs kontrol, fx forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke, lockout etc. Dette gælder også hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab. Ved forsinkelse udover 60 dage kan Kunden dog hæve en aftale om en Ydelse efter afgivelse af et skriftligt påkrav om levering inden 10 dage, efter udløbet af de nævnte 60 dage.

 

10. AFGIFTER
Moms og afgifter er specificeret i faktura, arbejdskort og ordrebekræftelse.

 

11. MISLIGHOLDELSE
Ved Kundens misligholdelse af aftalen om Ydelsen gælder dansk rets almindelige regler, dog er MB CPH altid berettiget til at beholde indbetalt depositum. Hvis Kunden ikke betaler købesummen rettidigt, kan MB CPH i erhvervskøb kræve erstatning på mindst 10% af købesummen inkl. moms og afgifter.

 

12. TVISTER
Tvister, der udspringer af aftalen om Ydelsen, skal afgøres efter dansk ret ved MB CPH’s hjemting.

Hent denne side som PDF