Mercedes Benz CPH

Salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

1. ANVENDELSESOMRÅDE
Mercedes-Benz CPH A/S’ (“MB CPH”) almindelige salgs – og leveringsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for alle købsaftaler (“Aftalen”) mellem MB CPH og kunden (“Kunden”) om køb, salg og bytte af køretøjer, reservedele, tilbehør eller andet (“Varen”).

Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt, og de gælder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende og andre, og uanset om købet sker til eget brug eller mhp. videresalg/udleje.

 

2. KØBESUMMEN
Købesummen fremgår af Aftalen.

 

2.1 Regulering af købesummen
Ændrer producenten af Varen sin pris for Varen efter aftaleindgåelsen, men før levering, eller pålægges Varen i denne periode yderligere skatter/afgifter, kan MB CPH forhøje købesummen tilsvarende. Forhøjes købesummen herved mere end 10%,  kan Kunden dog skriftligt annullere Aftalen inden 10 dage efter at have fået kendskab til reguleringen.

 

2.2 Købesummens betaling
Varen skal betales kontant. Udleveres den forud for betaling, tager MB CPH kontantforbehold og kan hæve Aftalen og kræve Varen tilbageleveret.

Medmindre den fulde købesum betales senest samtidig med Varens udlevering, gælder følgende:

  • MB CPH har ejendomsforbehold i Varen, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Indtil da må Kunden ikke videresælge, pantsætte, udleje, eller på anden måde disponere over Varen i strid med MB CPHs ejendomsforbehold.
  • MB CPH kan lade ejendomsforbeholdet registrere i Bilbogen, og Kunden skal i så fald loyalt medvirke hertil og tiltræde relevante dokumenter mv.
  • Købesummen forrentes med Nationalbankens referencerente + 8 % p.a.
  • Kunden skal holde Varen behørigt kaskoforsikret, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

Ved forsinket betaling kan MB CPH hæve Aftalen og andre aftaler mellem Kunden og MB CPH, hvis Kunden ikke betaler MB CPHs forfaldne tilgodehavender inden 5 hverdage fra modtagelsen af skriftligt påkrav.

 

3. LEVERING
Leveringstid fremgår af Aftalen. Leveringssted er salgssted, medmindre andet fremgår af Aftalen.

MB CPH er uden ansvar for forsinkelse, der skyldes forhold, som ligger uden for MB CPHs kontrol, fx forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, strejke, lockout etc. Ved forsinkelse udover 60 dage (dog 90 dage for busser og varebiler og 180 dage for lastbiler med en samlet totalvægt, der overstiger 12 tons) kan Kunden dog hæve Aftalen efter afgivelse af et skriftligt påkrav om levering inden 10 dage.

 

4. GARANTI
MB CPH har alene ydet garanti i det omfang, det fremgår af Aftalen eller er udleveret særskilt. I forbrugerkøb berører eventuelle garantier ikke Kundens ufravigelige rettigheder efter købeloven.

Ved “Fortsat fabriksgaranti” i Aftalens rubrik “Solgt bil” er Varen ved aftaleindgåelsen fortsat omfattet af en 2-årig fabriksgaranti fra første indregistrering.

Ved “Forhandlergaranti” i Aftalens rubrik “Solgt bil” yder MB CPH en garanti ved siden af andre eventuelt garantier. Indholdet af forhandlergarantien fremgår under Aftalens rubrik “Aftaler”.

 

5. ANSVARSFRASKRIVELSE VED OPBYGNING
Hvis opbygning er indkøbt af Kunden selv hos en ekstern leverandør, yder MB CPH ingen garanti eller reklamationsret på opbygningen. Hvis MB CPH har solgt køretøjet inkl. opbygning leveret af underleverandør, yder MB CPH den garanti eller reklamationsret på opbygningen, som underleverandør yder MB CPH. Underleverandørens vilkår for garanti og reklamation er udleveret til Kunden i forbindelse med købsaftalens indgåelse.

 

6. BYTTEBIL OG SALG AF BRUGT BIL
Kilometertæller

Ved “Kilometergaranti” i Aftalens rubrik “Solgt bil” indestår MB CPH for, at Varen ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende ved aftaleindgåelsen. Ved “Kilometergaranti” i Aftalens rubrik “Byttebil” indestår Kunden for, at Varen ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende ved aftaleindgåelsen.

 

6.1 Servicebog
Ved “Ajourført servicebog” i Aftalens rubrik “Solgt bil” oplyser MB CPH, at Varen har en ajourført servicebog, og at service er udført af et autoriseret Mercedes-Benz værksted.

Ved “Ajourført servicebog/frit værksted” i Aftalens rubrik “Solgt bil” oplyser MB CPH, at Varen har en ajourført servicebog, men at service ikke eller kun delvis er udført af et autoriseret Mercedes-Benz værksted.

Ved “Ajourført servicebog” i Aftalens rubrik “Byttebil” indestår Kunden for, at Varen har en ajourført servicebog, og at service er udført på et autoriseret værksted.

Ved “Ajourført servicebog/frit værksted” i Aftalens rubrik “Byttebil” indestår Kunden for, at Varen har en ajourført servicebog, men at service ikke eller kun delvis er udført af et autoriseret værksted.

 

6.2 Skader
Ved “Har bilen haft større skader” i Aftalens rubrik “Solgt bil” eller “Byttebil” er det oplyst, hvis Varen fx har haft en karrosseriskade, der har medført opretning i karrosseribænk.                          

 

6.3 Byttebilens Stand
Byttebil skal leveres til MB CPH i samme stand som ved aftaleindgåelsen og beskrevet i Aftalen. Kunden bærer risikoen for forringelser frem til levering til MB CPH, bortset fra slitage ved normal brug.

Kunden skal holde byttebilen behørigt kaskoforsikret fra aftaleindgåelse og frem til levering af byttebil til MB CPH.

 

7. BRUG AF KUNDEDATA
MB CPH registrerer og bruger oplysninger i Aftalen og en eventuel finansieringsaftale med Kunden, og oplysninger som bliver indsamlet ved Kundens øvrige køb og service-/værkstedsbesøg, herunder oplysninger i den digitale servicebog. Oplysningerne kan deles af MB CPH og autoriserede Mercedes-Benz forhandlere/værksteder samt selskaber i Mercedes-Benz koncernen. Oplysningerne kan bruges til opfyldelse af Aftalen og garantier mv., til markedsføring og til opdatering af den digitale servicebog.

Kunden kan altid henvende sig til MB CPH og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

 

8. AFGIFTER
Moms og registreringsafgift er specificeret i Aftalen. Afgifter, herunder vægtafgift og grønafgift, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfaldne afgifter på byttebil betales af Kunden indtil levering.

 

9. MISLIGHOLDELSE
Ved Kundens misligholdelse af Aftalen gælder dansk rets almindelige regler, dog er MB CPH altid berettiget til at beholde indbetalt depositum. Hvis Kunden ikke betaler købesummen rettidigt eller nægter at modtage Varen, kan MB CPH i erhvervskøb endvidere altid a) foretage dækningssalg med et varsel til Kunden på mindst 5 dage, og b) kræve erstatning på mindst 10% af købesummen inkl. moms og afgifter.

 

10. TVISTER
Tvister, der udspringer af Aftalen, skal afgøres efter dansk ret ved MB CPH’s hjemting.

Hent denne side som PDF